Všeobecné obchodné podmienky a organizačné pokyny spoločnosti JM Serafin, s.r.o.

1. Prihláška

Každý klient spoločnosti KK Serafin, s.r.o. je povinný vyplniť pred kurzom riadnu elektronickú prihlášku. V prípade prihlásenia viac osôb vyplní klient prihlášku za každú osobu zvlášť. Po jej zaregistrovaní mu bude zo strany spoločnosti KK Serafin, s.r.o. zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie prihlášky a zahrnujúci taktiež informácie o tom, ako postupovať pri úhrade stanovenej platby.

2. Platba

Po tom, ako bude stanovená platba prevedená na účet spoločnosti KK Serafin, s.r.o., bude klientovi jeho miesto na zvolenom kurze s konečnou platnosťou zarezervované. Ak platba nebude na účet spoločnosti KK Serafin, s.r.o. pripísaná do dvoch týždňov od zaslania e-mailu s príslušnými informáciami a klient nezareaguje ani na druhú e-mailovú výzvu k uhradeniu platby, bude jeho miesto postúpené čakajúcemu náhradníkovi. Spätné informácie o prijatí platby nie sú poskytované automaticky, iba v prípade nutnosti, na vyžiadanie na info@kkserafin.sk alebo tel. +421(0) 905 501 764.

Upozornenie: Pokiaľ sa klient prihlasuje zámerne na termín kurzu, ktorého miesto konania je v zahraničí (rozumej v tomto prípade Česká republika), je bezpodmienečne nutné rešpektovať menu daného štátu, v ktorom sa kurz koná a uhradiť zodpovedajúcu čiastku kurzovného v danej mene, teda CZK. Postup platby je totožný s bodom 1.

3. Informácie pred kurzom

Všetky informácie o kurze klient získa na webových stránkach spoločnosti KK Serafin, s.r.o. a taktiež v poslednom e-maily, ktorý obdrží najneskôr 3 dni pred začatím zvoleného kurzu. Pre akékoľvek ďalšie doplňujúce informácie sú mu k dispozícii telefónne čísla pod odkazom Kontakty na www.konecnekreslim.sk.

Upozornenie: Na kurz je nutné dostaviť sa včas. Po viac než 15 min meškania nie je možné časové oneskorenie zladiť s výukou a lektor je oprávnený klienta do kurzu nezaradiť.

4. Dalšie možné úhrady kurzovného

Ďalší možný spôsob úhrady kurzovného je úhrada poukážkami Sodexho, Chèque Déjeuner a Edenred. Jednotlivé typy poukážok, ktorými je možné hradiť všetky kurzy spoločnosti KK Serafin, s.r.o. nájdete na webových stránkach. Poukážkami je možné hradiť celú čiastku kurzovného alebo len pomernú časť a zvyšok doplatiť na účet spoločnosti KK Serafin, s.r.o. Do poznámky v prihláške uveďte požiadavku na platbu poukážkami, ich názov a v akej sú hodnote. Poukážky je možné zaslať poštou ako ceninu na adresu spoločnosti KK Serafin, s.r.o., osobne ich odovzdať na adrese spoločnosti alebo ich odovzdať na kurze v deň konania. Spôsob prevzatia poukážok si dohovorte, prosím, na info@kkserafin.sk alebo na tel. +421 (0) 905 501 764.
Pokiaľ si organizovanie najmä letných pobytových kurzov vyžaduje zálohovú platbu, je klient o tejto skutočnosti informovaný v prihláške na daný termín, v potvrdzujúcom e-maily k prihláseniu, kde má jasné informácie o spôsobe úhrady zálohovej platby a na doplatok kurzovného je včas upozornený.

5. Prihláška "last minute"

Ak si klient zvolí kurz na poslednú chvíľu, t.j. v týždni pred konaním kurzu, a časové možnosti nedovolia vybavenie všetkých administratívnych krokov, bude klient postupovať nasledujúcim spôsobom:
Vyplní riadnu elektronickú prihlášku a potom telefonicky kontaktuje administratívne oddelenie (p. Mária Kelemenová na tel.: +421(0)905 501 764), zaisťujúce prihlášky, ktoré mu podá presné inštrukcie, ako postupovať ďalej.

6. Odhlásenie z kurzu a storno

Pokiaľ sa klient bude chcieť po zaplatení kurzovného z vybraného kurzu odhlásiť a platbu použiť príp. pre prihlášku na iný kurz, urobí tak dostatočne včas, najneskôr však do 10 dní od pôvodného termínu a to tým spôsobom, že kontaktuje pani Máriu Kelemenovú na maria@kkserafin.sk. Ak klient nesplní jednu z uvedených podmienok alebo sa na kurz nedostaví, prepadá jeho platba za blokovanie miesta v kurze spoločnosti KK Serafin, s.r.o. Z vážnych dôvodov je možné termín zmeniť i neskôr a platbu previesť na iný termín a to len a výlučne po tel. dohovore s admin. oddelením (pozrite Kontakty). Termín a platbu je možné vykonať iba raz. O svoju platbu príde klient i v tom prípade, ak sa odhlási neskôr ako týždeň pre začatím kurzu bez predchádzajúceho tel. dohovoru (pozrite predchádzajúce) a znemožní tak spoločnosti KK Serafin s.r.o. obsadiť jeho miesto náhradníkom. Výnimkou sú prihlášky „last minute“, pozrite k tomu predchádzajúci bod.

Upozornenie: Toto platí pre všetky kurzy spoločnosti KK Serafin, s.r.o.

7. Umiestnenie náhradníka

V prípade, že si klient účasť na kurze rozmyslel a ani po zaplatení kurzovného sa kurzu nezúčastní, má možnosť za seba nájsť náhradu. O tejto skutočnosti je nutné nás informovať na tel. +421(0) 905 501 764.

Upozornenie: Ak nastane iná, tu neuvádzaná situácia, kontaktuje klient vo vlastnom záujme telefonicky spoločnosť KK Serafin, s.r.o. (pozrite Kontakty na www.konecnekreslim.sk).

8. Darčekové certifikáty

Kvôli vystaveniu darčekového certifikátu je potrebné nás kontaktovať na info@kkserafin.sk alebo +421(0)905 501 764. Minimálna hodnota darčekového certifikátu je 20 Eur, maximálna pokrýva hodnotu celého kurzu podľa výberu darujúceho.

Upozornenie: V prípade nevhodne zvoleného darčeka činí storno poplatok 20 Eur.

9. Výnimočné ustanovenia

a. Lektor má právo vylúčiť z kurzu účastníka, ktorý príde pod vplyvom alkoholu či omamných látok i v prípade neštandardného chovania klienta. Taktiež nie je povinný akceptovať na kurze pre dospelých prítomnosť dieťaťa vo veku 13-15 rokov bez účasti dospelej osoby, ktorá bude taktiež účastníkom kurzu.

b. Pobyt v priestoroch učebne počas obedovej pauzy nie je dovolený.

c. V prípade nedostatočnej obsadenosti kurzu si spoločnosť KK Serafin s.r.o. vymedzuje právo kurz zrušiť, alebo prípadne kurz presunúť na iný termín.

d. Všetky texty a fotografie sú majetkom spoločnosti KK Serafin s.r.o. a nemôžu byť použité bez predchádzajúceho povolenia spoločnosti.

10. Upozornenie

Kurzy organizované spoločnosťou KK Serafin s.r.o sú koncipované na základe stanovenej osnovy, pracovných postupov a jednotlivých cvičení, ktoré sú súčasťou know-how spoločnosti KK Serafin s.r.o. Nahrávanie audio a video nahrávok počas kurzu nie je dovolené. Kurz slúži výhradne ako súčasť osobného rozvoja klienta, nie je možné, aby klient informácie tu dosiahnuté a v tejto podobe užil alebo odovzdal tretej osobe za účelom komerčného šírenia.

Prihlásením sa do kurzu klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými a organizačnými podmienkami a súhlasí s ich dodržiavaním.

Spoločnosť KK Serafin s.r.o. je evidovaná v registri Úradu pre ochranu osobných údajov ako správca oprávnený zhromažďovať osobné údaje pod registračných číslom 00038908. Týmto splnila zákonnú povinnosť k zhromažďovaniu osobných údajov v rozsahu, v ktorom ich vykonáva. Vami oznámené údaje sú uchovávané a chránené proti zneužitiu v súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Sb., o ochrana osobných údajov.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODĽA ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, A NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 E DŇA  27. 4. 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSôB V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TÝCHTO ÚDAJOV.

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je:

KK Serafin, s.r.o  IČ: 284 08 217 so sídlom K Dolům 937/10, Praha 4, Modřany, 143 00

(ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

K Dolům 937/10, Praha 4, Modřany, 143 00

info@seznam.cz, 720 555 852

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nevymenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.  Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva  Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy

III. Zákonný dôvod a účel  spracovania osobných údajov

 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

- oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielania obchodných informácií a newsletter-ov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielania obchodných informácií a newsletter-ov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu plniť,

- zasielanie obchodných informácií a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.  Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcami osobných údajov sú osoby  IT firmy dodávajúcej svoje služby správcovi na základe Spracovateľskej zmluvy, účtovná firma dodávajúca svoje služby správcovi na základe Spracovateľskej zmluvy a lektori dodávajúci svoje vyučovacie služby na základe Spracovateľskej zmluvy a službu dodávajúci marketingoví poradcovia viazaní Spracovateľskou zmluvou. Dodávatelia služieb správcovi  sa  riadia i internou smernicou spoločnosti o ochrane osobných údajov.

Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

- právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

- právo vzniesť  námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky, na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.  Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/-á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.


České kurzy

Pokiaľ sa klient rozhodne absolvovať niektorý z kurzov v Čechách, je povinný akceptovať Všeobecné obchodné podmienky a organizačné pokyny spoločnosti KK Serafin s.r.o. vzťahujúce sa na Českú republiku!

Spoločnosť KK Serafin s.r.o. je evidovaná v registri Úradu pre ochranu osobných údajov ako správca oprávnený zhromažďovať osobné údaje pod registračných číslom 00038908. Týmto splnila zákonnú povinnosť k zhromažďovaniu osobných údajov v rozsahu, v ktorom ich vykonáva. Vami oznámené údaje sú uchovávané a chránené proti zneužitiu v súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Sb., o ochrana osobných údajov.